Interviews

img

Intervista ma P. Franco Fenech - Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont

Kellimna ftit dwarek u dwar il-hajja tieghek bhala sacerdot u kif giet il-hajra li ssir ezorcist? Jiena mill-Marsa u llum ghandi 43 sena. L-izghar minn 4 ahwa subjien li wiehed minnhom, ta’ qabli, il-Mulej sejjahlu ghal ghandu disa’ xhur biss wara li gejt ordnat sacerdot jien, propju 14-il sena ilu, meta kellu biss 30 sena.

read more
img

Intervista ma P. Joe Borg SJ - Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont

Forsi tahsbu li dawn l-affarijiet narawhom l-aktar f’pajjizna u fejn hemm religjon Nisranija. Izda mhux hekk tafux u llum flimkien ma’ Patri Joe Borg se naraw permezz tad-diversi esperjenzi tieghu kif anke fl-Indja ltaqa’ ma’ diversi okkazjonijiet fejn kellu jamministra talb ta’ ‘deliverance’ biex certi persuni jinhelsu minn spirti hziena. Izda ejjew halli naraw x’ghandu xi jfehimna:

read more
img

Intervista ma P. Marcello Ghirlando OFM - Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont

Hemm zewg affarijiet li jhobb ix-Xitan: jew li wiehed jichad ghal kollox l-ezistenza tieghu, jew inkella, li jitqies bhala c-centru tal-istorja bhallikieku kien xi alla. Dwar dan illum se nitkellmu ma’ Patri Marcello Ghirlando li se jaghtina dehra aktar cara dwar il-provi li ghandna tal-ezistenza tax-Xitan u x’inhu l-pjan li ghandu biex ifixkel l-ghaqda tal-bniedem m’Alla. Se naraw kif mal-milja taz-zmien il-bniedem irnexxielu jibda jaghraf dak li vera hu x-Xitan u beda jirnexxielu jidentifikah bhala dak li vera hu. Hadd ma jista’ jghid li hu qatt ma jista’ jigi ttantat mix-Xitan, anzi aktar kemm tkun twajjeb u tghix fil-Glorja ta’ Alla aktar se jipprova jaghmel minn kollox biex itellfek. Izda mhijiex xi haga li ghandna nibzghu minnha hhax jekk nibqghu sodi, nemmnu fil-pjan ta’ Alla u jkollna tarka tajba permezz tat-talb u s-sagramenti, allura ahna qatt ma nistghu nitilfu l-imhabba ta’ Alla u kontra l-hazen tax-Xitan. Izda ejjew naraw x’qalilna Patri Ghirlando dwar dan:

read more
img

Intervista P. Elias Vella OFM Conv - Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont

Kull bidu fih it-tmiem u llum se nwasslilkom l-ahhar fost is-sensiela ta’ intervisti mas-sitt ezorcisti Maltin. Meta bdejt inwasslilkom din is-sensiela jien ghidtilkom li se nippubblika hamsa. Dan minhabba l-fatt li Patri Elija Vella jkun impenjat hafna u spiss ikun anke msiefer. Allura ma tantx stajna nsibu hin li niltaqghu mieghu u nistaqsuh id-domandi taghna. Minkejja dan, hekk kif bdejt nippubblika dawn l-inervisti ircevejt imejl minghand Patri Elija u qalli li kellu ftit tac-cans ghalija. Tistghu timmaginaw, ghalija kienet qisha c-cirasa fuq il-kejk ghax kien ghad fadalli hafna x’nistaqsi u hekk kelli cans iehor li nkompli nwasslilkom aktar taghrif. Iddecidejt li nitkellem ma’ Patri Elija dwar l-Ezorcizmu u l-ezorcisti partikolarment f’Malta u dwar ix-xoghol li jisvolgu huma bhala membri tal-Kummissjoni Djocesana dwar l-Okkult u s-Satanizmu:

read more
img

Intervista ma P. Ugo Cremona OP - Melvin Farrugia - Gurnalist ta' L-Orizzont

Kellimna dwar il-hajja tieghek u dwar is-sacerdozju tieghek, x’geghlek issir sacerdot u minbarra hekk ezorcista? Jiena trabbejt il-Belt u minn dejjem hassejt is-sejha li nsir sacerdot. Ta’ 17-il sena dhalt novizz Dumnikan u gejt ordnat sacerdot hamsin sena ilu. Ghaddejt aktar minn tletin sena nghallem il-filosofija u t-teologija u naghti konferenzi. Difficli li tghid ghaliex ghazilt din il-kwalità ta’ hajja. Hija xi haga li thossha fik, u tkun konvint minnha minghajr ma tista’ tispjegaha. Staqsejtni kif sirt ezorcista. Din hi xi haga li wkoll zviluppat wahedha fil-hajja tieghi.

read more