Xi Tfisser 'Possessjoni Djabolika'?
Fr Franco Fenech

img

Xi Tfisser 'Possessjoni Djabolika'?
Fr Franco Fenech

Meta nghidu li persuna hija pposseduta mix-xitan, inkunu qed nghidu li x-xitan ha pussess tal-gisem ta’ dik il-persuna.  Ix-xitan jikkonsidra l-gisem ta’ dik il-persuna bhala propjeta’ tieghu u li ghalhekk jista’ juzah kif joghgob lilu.  Hawnhekk tajjeb li nghidu li l-prezenza tax-xitan fil-gisem ta’ persuna ma nistghux inqabbluha mal-prezenza tar-ruh fil-gisem taghna.  Ir-ruh mhix qeghda fil-gisem bhal meta tpoggi xi haga go kamra, imma r-ruh hija l-istess ghajn tal-hajja tal-gisem.  U ghalhekk il-gisem minghajr ir-ruh huwa bla hajja: ‘Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefahlu fi mnifsejh nifs il-hajja, u l-bniedem sar hlejqa hajja’ (Gen.1,7).   Izda x-xitan meta  jippossedi l-gisem uman, huwa jidhol fil-gisem u jiehu kontroll tal-gisem, jaghmlu strument f’idejh billi jezercita l-poter tieghu fuqu bla ma l-vittma tkun tista’ tirrezistih.

Ir-ruh tista’ tkun posseduta mix-xitan?  Jiddependi x’nifhmu b’possessjoni. Jekk ahna bil-kelma ‘possessjoni’ nifhmu ‘li d-demonju jigi jghix fir-ruh’ allura r-risposta hija: LE. Imma jekk b’possessjoni tar-ruh nifhmu il-‘jasar estern tar-ruh’ (skjavitu’ morali) li jigri permezz tad-dnub u permezz tal-kunsens tal-bniedem ghal dak li jmur, b’mod gravi, kontra l-imhabba t’Alla u tal-proxxmu, allura ir-risposta hija: IVA.   Ahna dan l-istat insibuh bhala ‘dnub mejjet’.  Ix-xitan ma jista’ qatt jippossedi ir-ruh kif jippossedi l-gisem.  Hija biss it-Trinita’ qaddisa li tista’ tghix fir-ruh tal-bniedem permezz tal-grazzja.  

Id-dnub mejjet ma jwassalx biex ix-xitan jokkupa lir-ruh tal-bniedem imma johloq ‘dipendenza morali’ tal-bniedem mix-xitan.  Il-bniedem ma jibqax jibbaza hajtu fuq dak li jrid Alla minnu imma jibda’ jghix dak li jrid minnu ix-xitan minhabba li jkun imjassar minnu.  Din id-dipendenza tista’ ssir qawwija hafna permezz tal-gravita’, in-numru u n-natura tad-dnub kommess u hija hafna izjed perikoluza mill-possessjoni tal-gisem, ghaliex tista’ twassal ghat-telfien ta’ dejjem.  Dan ghaliex meta ahna naccettaw u nikkommettu d-dnub mejjet, nitilfu il-grazzja u ninfirdu minn Alla. U meta nitilfu l-grazzja, insiru aktar suggetti u dghajfin quddiem id-dnub.  Insiru aktar dghajfin quddiem it-tajjeb li rridu nghixu u naghmlu.  Ix-xitan jaghmel hiltu kollha biex iwaqqaghna b’mod ripetut f’dawn id-dnubiet ghax jaf  li aktar ma jaghfasna ‘l isfel, aktar se jaghmilielna difficli li nergghu noghlew ‘il fuq lejn Alla.  Permezz tad-dnubiet ripetuti li ahna nwettqu, ix-xitan izid u jsahhah il-‘ktajjen’ tieghu madwar ir-ruh taghna u b’hekk jaghmilna dejjem aktar tieghu.  Dan ix-xoghol, ix-xitan, ma jaghmlux wahdu, imma permezz ta’ zewg alleati qawwija, li hu juza bhal zewg armi qerrieda:  in-natura umana bil-gibda hazina taghha u d-dinja (fis-sens morali) cioe’ l-influwenza hazina li tigi minn persuni li jghixu u jxerrdu l-hazen.

Mela ir-ruh ta’ min huwa abitwalment fid-dnub il-mejjet hija skjava tax-xitan.  Imma x-xitan ma jipprosedix il-maggoranza ta’ dawk li huma fid-dnub il-mejjet fil-gisem.  Huma biss xi whud li ghandhom kemm ruhhom imjassra u kemm il-gisem taghhom posseduti mix-xitan kontemporanjament.  Ohrajn ghandhom il-gisem taghhom biss possedut mix-xitan filwaqt li r-ruh taghhom hija abitata minn Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu ghax huma fil-grazzja t’Alla.  U min imut bir-ruh tieghu abitata mit-Trinita’ qaddisa, anke jekk gismu jkun mahkum mix-xitan, isalva.  Bhalma marda ma tikkundizzjonax is-salvazzjoni tal-persuni, hekk ukoll il-possessjoni tal-gisem ma twaqqafx lil persuna milli thobb lil Alla.