Articles in Maltese

img

Il-Ktieb The Da Vinci Code - Hrafa li Ssir Verita'
Fr Rene' Camilleri

Il-ktieb The Davici Code miktub min Dan Brown u li hareg fl-2003 ghamel success kbir.

read more
img

F’Ismi Jkeccu x-Xjaten
Fr Franco Fenech

Kien xokk ghalija, meta ftit wara li gejt ordna Sacerdot, fl-1994, fil-pastorali tieghi, kelli nhabbat wicci ma persuni li kellhom bzonn ghajnuna minhabba li kienu missew mal-okkult jew satanizmu.

read more
img

Ix-Xitan - Simbolu jew Realta?
Fr Elias Vella

"Imma ghaliex qieghed jigri dan kollu?"
Hekk staqsa lilu nnifsu Pawlu VI ftit zmien wara li ntemm il-Koncilju Vatikan II.

• Sacerdoti jhallu l-ministeru taghhom u jizzewgu.
• Teologi li pubblikament jghallmu li ma jaqblux mad-duttrina tal-Knisja.
• Lajci nsara li jehduha kontra l-isqfijiet taghhom u l-kleru.
• Nsara li jhallu r-religjon taghhom u jipprattikaw il-Buddizmu.
• Seminaristi li jippreferu jghaddu siegha jipprattikaw il-Yoga

read more
img

Min hu Satana?
Fr Franco Fenech

L-isem ta’ ‘Satana’ gej mil-lingwa Ebrajka ‘Sa’tan’’ li jfisser: avversarju, ghadu, xi hadd li jippersegwita, akkuzatur, giddieb’. L-iskop tieghu hu li jizra’ il-firda fost il-bnedmin permezz tal-konfuzjoni, n-nuqqas ta’ ftehim u d-dnub. Il-kelma ‘Satana’ bil-Grieg hija ‘Diabolos’, espressjoni li gejja mill-verb ‘diaballo’ li jfisser ‘tifred, tbieghed minn xulxin’

read more
img

Il-Qawa tax-Xjaten
Fr Franco Fenech

Jekk inqallbu fil-pagni tal-Iskrittura insibu li din titkellem kemm fuq is-Saltna t’Alla u kemm fuq is-Saltna ta’ Satana. Titkellem fuq il-qawwa ta’ Alla li hu l-uniku Hallieq u Sid tal-univers imma titkellem ukoll fuq il-qawwa tad-dlamijiet. Titkellem kemm fuq ulied Alla u wkoll fuq ulied ix-xitan. Huwa mpossibli li tifhem il-pjan tas-salvazzjoni jekk ma tifhimx ukoll il-pjan tax-xitan.

read more
img

Satana: ‘Alla tal-Hazen?'
Fr Franco Fenech

Hawn xi whud anki fostna li, minhabba nuqqas ta’ taghlim, jaqghu fl-izball u jahsbu li Satana huwa alla u allura huwa omnipotenti (jista’ kollox) omniprezenti (jinsab kullimkien), etern (kien minn dejjem) u omnixxenti (jaf kollox). Minn hawn tinbet certu biza meta nitkellmu fuq dan is-suggett ghax inkunu qed natribwixxu b’mod zbaljat lil Satana, qawwa u dimensjoni bla limitu.

read more
img

Ghaliex Alla Jippermetti l-Hidma tax-Xitan?
Fr Franco Fenech

Bhal fi zmien Gesu’ ix-xjaten illum qeghdin ikomplu il-hidma u l-attivita’ taghhom. Alla, fl-gherf u t-tjieba tieghu, jippermetti din il-hidma tax-Xitan u l-‘angli’ tieghu ‘biex il-bniedem, permezz tat-taqbida kontra l-Hazin, jezercita ruhhu fl-ghemil it-tajjeb’ (San Tumas t’Aquino), u jkollu l-okkazjoni biex jippurifika ruhhu u jikber.

read more
img

Ix-Xitan Jista' Jaghmel Mirakli?
Fr Franco Fenech

Tajjeb inzommu f’mohhna li x-xitan u shabu huma krejaturi, jigifieri mahluqin minn Alla (kienu mahluqa bhala angli tajbin imma mbaghad, b’ghazla libera taghhom, saru hziena). Mela propju ghax huma krejaturi, mahluqa, huma limitati , kemm fin-natura taghhom u kemm fl-operat taghhom, cioe’, f’dak li jistghu jaghmlu. Ghalhekk ix-xjaten ma jistghux jaghmlu mirakli.

read more
img

Xi Tfisser 'Possessjoni Djabolika'?
Fr Franco Fenech

Meta nghidu li persuna hija pposseduta mix-xitan, inkunu qed nghidu li x-xitan ha pussess tal-gisem ta’ dik il-persuna. Ix-xitan jikkonsidra l-gisem ta’ dik il-persuna bhala propjeta’ tieghu u li ghalhekk jista’ juzah kif joghgob lilu. Hawnhekk tajjeb li nghidu li l-prezenza tax-xitan fil-gisem ta’ persuna ma nistghux inqabbluha mal-prezenza tar-ruh fil-gisem taghna.

read more
img

Is-Satanizmu
Fr Franco Fenech

Ix-xitan m’ghandux hbieb, imma ghandu biss skjavi li ‘jemmnu’ li huma hbieb tieghu. Wiehed isir suggett (skjav) tax-xitan meta, ghax ikollu din il-konvinzjoni falza li x-xitan huwa habib tieghu, jaghmel patt mieghu u b’hekk jaccetta lix-xitan bhala dak li jmexxilu hajtu, id-decizjonijiet tieghu u il-futur tieghu. Dan il-patt, generalment isir permezz ta’ firma miktuba bid-demm tal-persuna stess li jittiehed minn qata’ li ssir f’wiehed mis-swaba tal-id jew fil-pala tal-id.

read more
img

Veru Li x-Xitan Jaghtik Kull Ma Titolbu?
Fr Franco Fenech

Veru li x-xitan, lil dawk li jikkonsagraw ruhhom lilu, huwa kapaci jaghtihom dak kollu li jitolbuh? X’inhuma dawk l-affarijiet li generalment jitolbu lix-xitan? Dawn huma: gid materjali, poter, sess sfrenat, hakma fuq l-ohrajn, unuri, success, hajja twila, vendetta minn xi hadd li jkun weggahhom, sahha fizika u fakultajiet ohra fizici ‘il fuq minn normal u ohrajn… Xi whud, minghand ix-xitan, ma rnexxielhom jiksbu xejn minn dan kollu li semmejna.

read more
img

Zewg Kurrenti Ta' Satanizmu
Fr Franco Fenech

Is-Satanizmu nistghu naqsmuh f’zewg kurrenti. Hemm kurrent li nistghu insejhulu ‘Personalista’, jista’ jissejjah ukoll ‘Okkultista’. U hemm kurrent iehor li jissejjah ‘Impersonali’ jew ‘Atejista’ jew ‘Razzjonalista’.

read more
img

Riti Satanici
Fr Franco Fenech

Min jippresiedi ir-rit jilbes mantell iswed biex jahbi l-identita’ tieghu mill-ghajnejn ta’ dawk li ghadhom mhumiex ‘mghammdin’. Fuq il-mantell gieli jkun hemm simboli satanici. Dawk kollha li jippartecipaw ikunu lebsin l-iswed u kultant jghattu wicchom bil-kapocc. Ir-riti jsiru jew f’kappelli abbandunati, cimiterji, djar privati jew postijiet ‘il boghod min-nies u dizabitati.

read more
img

Jista Satanista Jikkonverti Lejn Alla?
Fr Franco Fenech

Mill-esperjenza zghira tieghi bhala ezorcista nista’ nghid li l-persuni li jkunu fis-satanizmu ikollhom fihom vojt kbir li jtihom nuqqas ta’ paci u ma jhallihomx kwieti. Fihom tikber dejjem izjed ir-rabja, is-solitudni u d-disperazzjoni.

read more
img

Xhieda ta' Ex Satanista
Fr Franco Fenech

Id-diffikultajiet li jiltaqa’ maghhom min irid johrog mill-prattika tal-kult sataniku huma kbar, izjed u izjed jekk il-persuna tkun dahlet ‘il gewwa sew. Minn naha zgur li l-persuna se ssib tfixkil minn ‘shabha’ l-ohra li jkunu jridu jivvendikaw ruhhom minnha minhabba d-decizjoni li tkun hadet.

read more
img

L-Azzjoni Straordinarja tax-Xitan - Kif Jista Jagixxi ix-Xitan
Fr Franco Fenech

X’nifhmu meta nghidu: ‘Azzjoni Straordinarja tax-xitan?’. Nistghu nghidu li hemm azzjoni straordinarja tax-xitan meta jkun hemm intervent tax-xitan fuq il-materja: oggetti, persuni, annimali. Meta din l-azzjoni tax-xitan tkun fuq postijiet, djar, oggetti, tissejjah ‘infestazzjoni’. Izda meta l-azzjoni tax-xitan tkun fuq il-gisem jew fil-gisem ta’ persuni, allura din tissejjah jew ‘vessazzjoni’ jew ‘ossessjoni’ jew ‘possessjoni’.

read more
img

L-Azzjoni Straordinarja tax-Xitan - Id-Dixxerniment I
Fr Franco Fenech

Ghal wiehed li jkollu esperjenza vera ta’ persuni posseduti mix-xitan, ikun aktar facli li jaghmel dixxerniment tal-kazijiet li jiltaqa’ maghhom. Ghalhekk ahna nzommu li max-xjenza, il-prudenza u l-integrita’ ta’ hajja, huwa bzonn kbir li wiehed ikollu wkoll l-esperjenza. Ir-Ritwal Ruman, fin-norma numru 2 bit-titlu ‘De exorcizandis obsessis a demonio’ jghid : ‘L-ezorcista jrid jimpenja ruhhu biex jassimila taghlim minn awturi esperti u mill-esperjenza tieghu stess’.

read more
img

L-Angli F’San Tumas T’Aquino
Fr Ugo Cremona

Il-Moviment “New Age”

Min ftit snin ‘l hawn beda jinfirex moviment gdid li jissejjah “New Age”. Mad-dinja kollha llum tisma’ li hemm bzonn tinholoq “kuxjenza gdida” (a new consciousness) f’kull bniedem, minhabba li l-Kristjanizmu ghadda zmienu, u issa hemm bzonn ta’ religjozita’ gdida. Dan hu movement li jkaxkrek mieghu minghajr ma lanqas biss tinduna! Sfortunatament, il-Knisja jidher li ghadha ma ndunatx bizzejjed il-hsara li diga qed jikkawza kullimkien. Dan hu ri-inkarnazzjoni tal-erezija li ghamlet herba fl-ewwel zminijiet tal-Knisja, imsejjha gnosticizmu.

read more
img

L-Azzjoni Straordinarja tax-Xitan - Id-Dixxerniment II
Fr Franco Fenech

F’dan l-artiklu se nkompli nitkellem fuq il-manifestazzjonijiet li wiehed jistenna li jista’ jkollu minn persuna mahkuma mix-xitan.

read more
img

Ir-Ritwal Ruman
Fr Franco Fenech

Ir-Ritwal Ruman jaghti fakulta’ lill-Ezorcista li jobbliga lix-xitan taht ubbidjenza biex jirrispondi xi domandi li jghinu biex il-persuna tkun tista’ tinheles. L-Ezorcista jista’ jistaqsi l-isem tal-ispirtu jew spirti li hakmu lill-persuna, meta dahlu fil-persuna u l-kawza li ghaliha ppossedew lil persuna u ohrajn simili (De exorcizandis obsessis a demonio n.15).

read more
img

L-Uzu ta' Postijiet Sagri Ghall-Quddiesa s-Sewda
Fr Franco Fenech

Meta gejt biex nikteb dan l-artiklu hassejt li jkun opportun li nikteb xi haga dwar xi postijiet li membri f’setet satanici jippreferu, kemm biex jaghmlu c-celebrazzjonijiet taghhom u wkoll biex jisvogaw l-aggressivita’, is-sens ta’ rabja, vendetta u jaghmlu atti li bihom iwegghu lis-socjeta’, specjalment lill-dawk li huma nsara konvinti.

read more
img

L-Ezorcizmu I
Fr Franco Fenech

Fit-tliett snin tal-hajja pubblika tieghu, Gesu’ ezorcizza diversi persuni mahkuma mix-xitan. Fil-fatt, Gesu’ mhux biss habbar is-Saltna ta’ Alla, mhux biss xandar l-indiema mid-dnub, mhux biss hafer lill-midimbin li nidmu u ghamel sinjali ta’ fejqan ma’ persuni mahkuma minn kull xorta ta’ mard, imma spiss insibuh f’taqbida diretta max-xitan permezz tal-ezorcizmu, meta gabulu quddiemu persuni posseduti u tturmentati mix-xitan, kemm fuq livell fiziku u kemm fuq livell psikiku.

read more
img

L-Ezorcizmu II - Mezz ta' Evangelizzajoni
Fr Franco Fenech

L-ezorcizmu mhux biss jaghmel gid u jaghti helsien lill-persuna posseduta, imma hafna drabi tkun esperjenza li taghmel hafna gid ukoll lill-familjari jew hbieb li jkunu ressqu lill-persuna posseduta ghand l-ezorcista. Dawn, waqt il-process tal-ezorcizmu, imissu b’idejhom stess realta’ spiritwali li forsi qabel ftit ikunu konxji minnha. Ghalhekk l-istess ezorcizmu jsir ghodda ta’ evangelizzazzjoni li tistimulak ghall-konverzjoni, ghat-talb, ghall-impenn akbar fil-hajja tal-fidi, ghall-hajja Kristjana aktar soda u vera.

read more
img

L-Ezorcizmu III - Il-Madonna fl-Ezorcizmu
Fr Franco Fenech

L-esperjenza Marjana waqt l-ezorcizmu hija haga li verament tferrhek u tikkonslak. Kull ezorcista jistqarr mill-esperjenza tieghu, li kull meta tissemma l-Madonna, ix-xitan, minhabba l-mibeghda kbira li ghandu lejha, jirrabja bil-kbir. Ix-xitan jirreferi ghall-Madonna bhala ‘dik’ u wara jzid ruxmata titli dispreggattiva ghaliex jammetti li l-Madonna ‘tohrog lil hafna persuni mill-pjan tieghi’.

read more
img

L-Ezorcista
Fr Franco Fenech

Is-sacerdot, imma mod specjali s-sacerdot li jezercita l-ministeru ta’ ezorcista, ghandu bzonn jitlob b’mod regolari u frekwenti d-dawl u l-gherf tal-Ispirtu s-Santu. Dan biex ikun jista’ jghin, permezz tad-dixxerniment, lill-persuna mahkuma jew oppressa mix-xitan u jifhem ir-ragunijiet veri tal-hazen li jkun qed jopprimi lill-persuna.

read more
img

Knisja 2000
Fr Franco Fenech

Wiehed mill-iktar fenomeni allarmanti li jikkaratterizzaw id-dinja zaghzugha hija linteress dejjem akbar li dawn qed juru dwar id-dinja tal-okkult u s-satanizmu. F'dawn l-ahhar snin, qeghdin nassistu ghall-"boom? veru u propju tal-magija, okkult, spiritismu u sahansitra, satanizmu.

read more
img

Kristu Rebbieh Fuq Ix-Xitan - Sfida Dejjem Zaghzugha
Fr Marcello Ghirlando and David Zammit

Fr. Marcello served the Church and the Order in several ministries he was assigned. Lately, together with David Zammit he published the book "Kristu rebbieh fuq ix-xitan", which happened to be a best seller and was re-published.

read more
img

Omelija fil-Funzjoni tal-Passjoni (2001) f’San Pietru, Ruma
P. Raniero Cantalamessa

L-Evangelista San Luqa, fit-tmiem tar-rakkont tieghu fuq it-tentazzjonijiet ta’ Gesu’, jghid li “mbaghad ix-xitan, telaq min hdejh sa ma wasal il-waqt” (Lq. 4:13). Gesu’ stess jindikalna meta dan “il-waqt” wasal u sehh, ghaliex meta qorbot il-passjoni, qal: “Il-gudizzju ta’ din id-dinja qieghed isir issa. Issa se jitkecca l-Princep ta’ din id-dinja”. (Gw. 12:31).

read more
img

Professjonisti u Ezorcisti
Dr. David Cassar Consultant Psychiatrist

Il-htiega ta’ hidma flimkien tal-ezorcisti u professjonisti.
Jiena nemmen hafna fix-xoghol ta’ flimkien. Meta nies b’kapacitajiet differenti jinghaqdu flimkien igibu izjed gherf, solidarjeta’ u kapacita’ li wiehed jista’ jaghmel differenza f’hajja ta’ bniedem iehor.

read more
img

Minn Hu L-Ezorcista?
Fr. Franco Fenech

Zgur li hafna jaghmlu dawn il-mistoqsijiet: min hu l-ezorcista? X’jaghmel lezorcista? U ghalhekk f’dan l-artiklu se nipprova inwiegeb ghal dawn iddomandi biex aktar niccaraw l-idejat taghna fuq il-persuna tal-ezorcista.

read more
img

Tghid Immur Ghand Is-Sahhar?
Gwida Ghat-Tbassir Tal-Gejjieni
Rev. Daniel A. Lord

Meta lill-bniedem tonqoslu l-fidi, u maghha l-fiducja f’Alla, il-futur isir ghalih ta' piz li ma jkunx jifilhu izjed. Ghalhekk ifittex li jnaqqas it-toqol billi jfittex madwaru u jara jekk isibx hjiel ta' dak li qed jistennieh. Dan kien hekk fil-qedem, kif naraw mill-istorja ta' hafna popli, u ghadu hekk sal-lum.

read more